Ga naar inhoud

Solutes Powered by nature

Warmtebronnen

Het geheim van een goed werkende warmtepomp zit vooral in de optimale benutting van de warmtebron. Solutes beheerst het ontwerp hiervan tot in de puntjes.
De warmtepomp valoriseert energie uit de natuur. Maar liefst 75 à 80% van de geleverde warmte wordt hierbij uit onze omgeving gehaald. De warmtebronnen zorgen voor de hernieuwbare energietoevoer van de warmtepomp. Verschillende energiebronnen kunnen daarbij benut worden. Hoe hoger en constanter de temperatuur van de warmtebron, hoe beter de efficiëntie van de warmtepompinstallatie.

In de praktijk zijn er voor uw onderneming drie bronsystemen die het meest voor de hand liggen en die dan ook bij 95% van de installaties gebruikt worden: grondwater (koude-warmteopslag of KWO), verticale aardsondes (boorgatenergieopslag of BEO) en buitenlucht.
De bodem vormt een uitstekende keuze als warmtebron voor uw onderneming met eindeloze mogelijkheden tot verwarming en koeling. In functie van de grootte én geografische ligging van uw project wordt er gekozen voor een open bronsysteem met grondwater of een gesloten bronsysteem met verticale aardsondes. Solutes is dé partner bij uitstek voor de selectie van de juiste bodemzijdige technologie in functie van uw ligging en toepassing.

Warmtebron: boorgat-energieopslag (BEO)

Een systeem met verticale aardsondes is opgebouwd uit kunststof lussen die in een verticaal boorgat in de bodem worden gebracht tot een diepte van 20 à 150 meter. Vanaf 5 meter diepte heerst er in België gemiddeld een constante temperatuur van 11°C in de bodem. Door het verpompen van een water-glycolmengsel doorheen deze lus kan de aardwarmte opgehaald worden. Door het ontbreken van verpompbaar grondwater is dit systeem in een aantal regio’s de enige mogelijke oplossing. De toepasbaarheid is zeer ruim, met lokale verschillen naar toegelaten boordieptes.

Indien meerdere verticale aardsondes op korte afstand van elkaar worden geplaatst, spreekt men van de toepassing van boorgat-energieopslag (of BEO). Men benut hierbij niet enkel de natuurlijke temperatuur van de bodem maar gebruikt de ondergrond tevens als een thermisch opslagsysteem dat kan opwarmen en afkoelen over de seizoenen. Met deze technologie wordt meestal een installatie gerealiseerd met een grondgekoppelde warmtepomp met mogelijkheid tot 'natural cooling' in de zomer. Hierbij wordt een BEO-veld gekoppeld aan een warmtepomp waarbij deze warmte onttrekt aan de bodem tijdens het stookseizoen. Dit proces leidt tot een globale afkoeling van de ondergrond aan het eind van het stookseizoen. Bij een goede dimensionering kan dit systeem de bodemkoude vrij (zonder koelmachine) benutten tijdens de zomer. Dit zorgt voor duurzame en goedkope koeling en vermijdt uitputting van de bodem door regeneratie.

Warmtebron: Koude-warmteopslag (KWO)

Een open bronsysteem maakt gebruik van grondwater als transportmedium voor bodemenergie, deze techniek wordt ook wel koude-warmteopslag (of KWO) genoemd. Om koude-warmteopslag te realiseren worden in een watervoerende laag (aquifer) twee of meer putten geboord op een onderlinge afstand van 30 tot 200 meter.  De diepte van de bronnen bedraagt doorgaans 50 tot 150 m. Bij vraag naar koeling in de zomer wordt koud grondwater uit één van de putten opgepompt. Via een scheidingswisselaar wordt hiermee het  gebouw, het industrieel proces of een andere verbruiker gekoeld. De koude wordt onttrokken aan het opgepompte grondwater. Het opgewarmde grondwater wordt in een tweede put, de 'warme bron', geïnjecteerd. Bij behoefte aan warmte in de winter wordt het opgeslagen warme grondwater weer opgepompt. Via dezelfde warmtewisselaar wordt de warmte afgegeven aan de verbruiker (in verwarming meestal via een warmtepomp). Het grondwater koelt door deze afgifte van warmte af en wordt weer in de eerste put, de 'koude bron', geïnjecteerd.  Hier blijft het opgeslagen tot er in de volgende zomer weer behoefte aan koeling is. Het onttrokken grondwater wordt steeds weer geïnjecteerd, zodat er geen grondwater wordt verbruikt. Bij een KWO-systeem benut u dus zowel de opgeslagen koude als de opgeslagen warmte. Er is één belangrijk beperking aan de KWO-technologie, met name een geschikte watervoerende laag is niet overal beschikbaar. Solutes is perfect op de hoogte van de geografische mogelijkheden van KWO.

Warmtebron: lucht

De keuze voor lucht als warmtebron voor uw warmtepomp is een keuze voor eenvoud. Lucht is overal aanwezig en dus zeer makkelijk bereikbaar en toepasbaar. Door de verdamper van de warmtepomp rechtstreeks buiten te plaatsen, kan warmte uit de buitenlucht onttrokken worden. Dit kan zelfs bij negatieve buitentemperaturen. Solutes biedt lucht-waterwarmtepompen aan, géén lucht-luchtsystemen of omgekeerde aircoapparaten.

Geothermische warmtepompen leveren ontegensprekelijk het hoogste rendement door het benutten van de relatieve hoge en constante temperatuur van de bodem. Bovendien kunnen geothermische warmtepompen passieve koeling leveren.Warmtepompen op buitenlucht behoeven geen boringen, maar functioneren aan een lager rendement.